Inspektor w Referacie Dotacji i Rozliczeń w Wydziale Edukacji i Sportu

Szukasz pracy? A może jesteś pracodawcą i chcesz dodać swoje ogłoszenie? Możesz to zrobić w tym dziale.
Katowice

Inspektor w Referacie Dotacji i Rozliczeń w Wydziale Edukacji i Sportu

Post autor: Katowice »

Stanowisko:
Inspektor w Referacie Dotacji i Rozliczeń w Wydziale Edukacji i Sportu
Firma:
Urząd Miasta Katowice
logo firmy
Strona WWW:
https://www.pracuj.pl/praca/katowice;wp
Ulica:
Pośpiecha 14
Miasto:
Katowice
Województwo:
Województwo śląskie
Kod pocztowy:
40-852
E-mail:
[email protected]
Urząd Miasta Katowice

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Dotacji i Rozliczeń w Wydziale Edukacji i Sportu.

Wymagania niezbędne:

- o charakterze formalnym -

wykształcenie wyższe,
udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
obywatelstwo polskie,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
- wymagania pozostałe -

dobra znajomość przepisów:
ustawy o finansach publicznych - w części dotyczącej budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wymagania dodatkowe:

wykształcenie o profilu ekonomicznym,
co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania, rozliczania dotacji,
samodzielność,
dokładność, skrupulatność,
odporność na stres,
umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
dokonywała rozliczeń finansowych pomiędzy miastem Katowice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zwrotu kosztów dotacji (w tym zwrotu kosztów utrzymania uczniów), udzielonej na rzecz uczniów przedszkoli publicznych i niepublicznych, w tym wystawiała noty księgowe oraz dokonywała płatności na rzecz innych gmin, a także ustalała plan finansowy na realizację wskazanych dochodów i wydatków budżetowych,
weryfikowała wnioski o udzielenie dotacji oświatowej na rzecz niepublicznych oraz publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
udzielała dotacji na rzecz niepublicznych jednostek oświatowych, w tym ustalała miesięczną kwotę dotacji należnej,
weryfikowała roczne rozliczenia wykorzystania dotacji, w tym wzywała do zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, jak również kierowała wnioski do wyznaczonych pracowników Wydziału Edukacji i Sportu o wszczęcie postępowań administracyjnych w przypadku braku zwrotu dotacji,
redagowała pisma oraz prowadziła korespondencję w zakresie wynikającym z prowadzonych spraw.
Warunki pracy na danym stanowisku:
pełny wymiar czasu pracy,
miejsce pracy - Katowice, ul. 3 Maja 7 (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu
z pracownikami niepublicznych jednostek oświatowych z terenu miasta Katowice oraz przedstawicielami ich organów prowadzących, jak również pracownikami Urzędu Miasta Katowice.
Wskaźnik zatrudnienia:


W lipcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- dokumenty niezbędne -
formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania” link:Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy)
- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Dodatkowe informacje:

przystępując do naboru:
musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie.
formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów”.
Oferty wraz z dokumentami należy składać: do 13 września 2022 r.w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/111/2022”:

osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.Potrzebne będą:

urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.
Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe” link: RODO - klauzula informacyjna.Naszym pracownikom oferujemy:

stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
wynagrodzenie zasadnicze od 3.500 zł brutto,
podwyżka wynagrodzenia od 1 listopada 2022 r. - wynagrodzenie zasadnicze od 4.335 zł brutto,
dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka”,
nagrody jubileuszowe,
ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.
Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.